Meettechniek: Meten met een multimeter – uitgebreide uitleg!

Meten van spanning (volt)

Je kan een multimeter gebruiken voor het meten van een zogenaamd spanningverschil, ook wel genoemd potentiaalverschil; Dit is een veel uitgevoerde meting in de elektrotechniek en elektronica. Een spanning kan worden gemeten met een multimeter of met een voltmeter. Een analoge voltmeter bestaat in beginsel uit een weekijzermeter of een draaispoelmeter voorzien van een voorschakelweerstand. De meting is dus in feite een meting van het magnetisch veld veroorzaakt door de elektrische stroom door een spoel. Volgens de Wet van Ohm (U = I · R) is de spanning U evenredig met de door de weerstand R lopende stroom I, en is de aanwijzing een maat voor de te meten spanningsverschillen. Het aansluiten van het meetinstrument dient de meting zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Hiertoe moet de meter zo weinig mogelijk stroom aan het te bemeten spanningscircuit onttrekken. Hoe groter de weerstand van de meter, hoe beter; in het ideale geval is die oneindig groot. Tevens wordt dan het eigen verbruik van het meetinstrument gereduceerd. Een voltmeter moet ook parallel aangesloten worden op het betreffende onderdeel van de elektrische schakelingen. Men kan ook spanningen meten met een oscilloscoop. Dit instrument gebruikt de te meten spanning, na die eventueel versterkt te hebben, om een curve weer te geven die het verloop van de spanning in de tijd geeft. Het voordeel van een oscilloscoop is dat periodiek veranderlijke spanningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hierbij een zeer uitgebreide video, die dieper ingaat op het meten van spanning met een digitale multimeter:

Meten van stroom (ampere)

Er bestaan in de elektrotechniek veel verschillende manieren om een bepaalde stroom te meten. Wij hebben de belangrijkste metingen beschreven. Elke meetmethode heeft ook zijn specifieke eigenschappen die de meetopstelling kunnen beïnvloeden en aanleiding zouden kunnen geven tot diverse meetfouten.

Voor het kunnen meten van een bepaalde stroom dient een zogeheten ampèremeter gebruikt te worden. Deze wordt in serie geschakeld met het te meten stroomcircuit. Om het te meten stroomcircuit niet al teveel te beïnvloeden, moet het instrument dus zo weinig mogelijk spanningsverlies veroorzaken en gebruiker moet er zorg voor dragen dat dit wordt beperkt tot het minimum.
Een andere methode van stroommeting gebeurt met een zogenaamde stroomtang of ampèretang. Dit is een meetinstrument voor wisselstroom, uitgevoerd als een tang die om een stroomvoerende geleider wordt geklemd. In de tang wordt door het rondom de geleider ontstane magnetisch veld een stroom geïnduceerd die een maat is voor de stroom die door de omklemde geleider vloeit. In feite is een ampèretang een transformator in een speciale vorm, waarbij de te omklemmen geleider de primaire en de tang de secundaire wikkeling vormt.

Hier een zeer uitgebreide video die instructie geeft hoe je stroom meet met een digitale multimeter:

Meten van continuïteit en weerstand (ohm)

Met een multimeter is het mogelijk om continuïteit van een stroomkring te meten. Dit doe je veelal om erachter te komen welk onderdeel in een stroomkring wel of niet werkt, om zo het kapotte onderdeel op te kunnen sporen. Sommige multimeters hebben voor het meten van continuïteit een aparte optie, waarbij er een stroompje door het cirtuit wordt gestuurd. Als het circuit gesloten is, zorgt dit stroompje ervoor dat er een piepgeluid ontstaat in de multimeter.

Bij multimeters zonder deze optie, kan je de continuïteit meten aan de hand van de weerstand. Is de weerstand tussen twee punten laag, dan is er sprake van een gesloten stroomkring, is de weerstand erg hoog of oneindig, dan is er geen continuïteit.

Met de multimeter is het ook mogelijk om weerstand te meten tussen twee punten. Ook hierbij wordt er door de multimeter een kleine, bekende hoeveelheid stroom door het systeem gestuurd. Door weerstand in een stroomkring te meten krijg je informatie over het verbruik van de apparaten die hierop aangesloten zijn.

Bij het meten van continuïteit en weerstand haal je eerst de spanning van de te meten stroomkring af.

Hier een zeer uitgebreide video die instructie geeft hoe je continuïteit en weerstand meet met een digitale multimeter (va 16:00):